Mały Inżynier

Nazwa projektu: Edukacja dla rozwoju w Gminie Stare Babice

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j558/23

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt pt.: ”Edukacja dla rozwoju w Gminie Stare Babice” jest realizowany przez podmiot edukacyjny Mały Inżynier, w partnerstwie z Gminą Stare Babice, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Gm. Stare Babice: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym (SPBD), Szkoła Podstawowa im. prof. Jadwigi Kobendzy w Koczargach Starych (SPKS) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach (SPSB) oraz Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli (SPZP) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 520 072,50 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 52 080,00 zł (ponad 10%).

Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SPBD, SPKS, SPSB i SPZP Gminy Stare Babice (woj.mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.

Dofinansowanie UE: 416 058,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
  2. Przyrodnicze laboratorium
  3. Język obcy
  4. Laboratorium kodowania
  5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
  6. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne
  7. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
  8. Pokaz Naukowy
  9. Laboratorium naukowe