W grudniu ubiegłego roku, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Stare Babice zrealizowała zadanie pn. „Renaturalizacja części parku gminnego w Starych Babicach – jako przykład podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego”.

Celem zadania było:

  • podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej oraz turystów ze wszystkich grup wiekowych na temat lokalnie występującej fauny i flory, istniejących powiązań przyrodniczych oraz bioróżnorodności;
  • wzrost świadomości ekologicznej i budowanie postaw proekologicznych w społeczności lokalnej oraz wśród dzieci w wieku szkolnym;
  • zwiększenie udziału roślin gatunków rodzimych na terenach zieleni urządzonej (park gminny);
  • poprawa warunków życia lokalnie występujących gatunków ptaków, płazów i owadów

W ramach zadania wykonane zostały następujące działania:

– przeprowadzenie renaturalizacji części parku gminnego poprzez wykonanie nasadzeń roślinności gatunków rodzimych występujących w Gminie Stare Babice,

– utworzenie miejsc do rozwoju bioróżnorodności (hotele dla owadów, próchnowisko),

– zamontowanie tablic edukacyjnych, dzięki którym można dowiedzieć się, co kryje się w starym drzewie oraz poznać gatunki roślin rodzimych występujących na naszym terenie,

– wytyczenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej prowadzącej po istniejącej i nowo powstałej infrastrukturze,
– zamontowanie tabliczek z oznaczeniem nazw posadzonych gatunków roślin,
– organizacja ogólnodostępnego pikniku ekologicznego w postaci warsztatów budowania karmników dla ptaków lub hoteli dla owadów.

Niebawem, gdy rośliny zaczną budzić się do życia, można będzie podziwiać efekty realizacji projektu w pełnej krasie, a już teraz zachęcamy do spacerów po parku i odwiedzenia miejsca realizacji tego zadania (część parku przy rzeźbie „Pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim”).